Aanvullende algemene voorwaarden Metabolic Balance ®


1. De maaltijdplanning en de daarbij behorende voedingsmiddelenlijst zijn gebaseerd op uw persoonlijke bloedwaarden en de door u verstrekte persoonlijke informatie en worden voor u persoonlijk samengesteld. Het delen hiervan met anderen zal voor hen niet hetzelfde effect hebben en kan hun gezondheid schaden. Het is niet toegestaan uw persoonlijke voedingsplan te publiceren of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.

2. Aangeraden wordt om voor aanvang van uw programma uw huisarts te raadplegen. Gebruikt u medicijnen, heeft u een ziekte of aandoening of heeft u gezondheidsklachten, vraag dan eerst toestemming aan uw arts of behandelaar voordat u met het programma start. Als therapeut zal ik u nimmer adviseren te stoppen met uw medicijnen. U bent daar zelf, in overleg met uw huisarts, verantwoordelijk voor.


3. Er kunnen geen garanties geven worden met betrekking tot gewichtsverlies en/of verbetering van uw gezondheid.

4. Het complete programma, inclusief bloedtest, persoonlijk voedingsplan en volledige ondersteuning en begeleiding tot 18 maanden na het uitreiken van het voedingsplan (maximaal 7 consulten (waaronder intakegesprek)) en 3 e-mailcontactmomenten kost € 749,00 inclusief BTW. Het bedrag dient voor het uitreiken van het voedingsplan te zijn betaald (of de eerste termijn wanneer sprake is van termijnbetaling).

5. Als uit de bloedtest blijkt dat u het programma niet kunt of mag volgen, zal het al door u betaalde bedrag onder aftrek van administratie- en laboratoriumkosten aan u terugbetaald worden. Als u na bloedafname om andere redenen besluit om van het programma af te zien of als u tijdens de looptijd van het programma stopt, moet u het volledige bedrag betalen en heeft u geen recht op teruggave van (een deel van) dat bedrag.

6. Als u, nadat u hebt besloten tot aankoop van het voedingsplan, annuleert maar nog geen bloedonderzoek hebt laten doen breng ik u 10% van de kosten van het voedingsplan in rekening.

7. Als een afspraak niet door kan gaan, zeg deze dan minimaal 24 uur van tevoren af. Dat kan persoonlijk, telefonisch of via e-mail. Doet u dit niet, dan ben ik genoodzaakt u € 50,00 voor de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

8. Voor termijnbetaling wordt een toeslag in rekening gebracht (€ 25,00). Ca. twee weken voor het verlopen van de termijn wordt een factuur gestuurd zodat het bedrag tijdig overgemaakt kan worden. Indien het verschuldigde bedrag niet op tijd is voldaan zal een herinnering worden verstuurd. Indien het bedrag 10 dagen na het verstrijken van de termijn nog niet is voldaan zal wederom een herinnering worden verstuurd. Voor deze herinnering worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien het verschuldigde bedrag 3 weken na de afgesproken datum nog niet is betaald zal de incasso uit handen worden gegeven en wordt de behandeling gestaakt.

9. Mocht u, om welke reden dan ook, stoppen met het volgen van het programma, dan blijven de niet afgenomen consulten staan voor een periode van maximaal twee jaar. Deze consulten kunnen ook op een andere manier dan voor het Metabolic Balance programma worden ingevuld.